AAU logo

Øget administrativ kvalitet og sammenhængskraft

Ændring af den administrative organisering på AAU

Direktionen har besluttet at ændre den administrative organisering på AAU.

Konkret betyder det, at

  • de to fakultetskontorer opløses, og opgaver og medarbejdere flyttes til institutniveau og til Fælles Service
  • hver dekan etablerer et strategisk dekansekretariat. Se bemanding for dekansekretariaterne.
  • fakultetsdirektørstillingerne nedlægges, og de to fakultetsdirektører er orienteret
  • ansvaret for uddannelserne flyttes til institutterne. Studieledere beholder ansvar for en uddannelsesportefølje men skifter reference (studieleders og studienævns opgaver er beskrevet i universitetsloven)
  • placering af skoleadministrationen indgår i projektets afklaring

Den nye organisering træder i kraft 1. oktober 2018. Indtil da gælder eksisterende organisering.

Reorganiseringen vil primært berøre medarbejdere på de to fakultetskontorer på henholdsvis HUM/SAMF og TECH/ENGINEERING/SUND. Derudover kan administrative medarbejdere på institutter og i Studieservice, Økonomiafdelingen og AAU Kommunikation blive berørt. Ændringen planlægges ikke at få betydning for de administrative enheder på Campus CPH og Esbjerg eller på AAU Innovation. Dog skal personalemæssig og faglig reference for enkelte medarbejdere i Esbjerg afklares.
 

Hvad sker der derefter?

Der nedsættes en styregruppe med prorektor Inger Askehave som formand. Styregruppen skal stå i spidsen for det nødvendige udredningsarbejde i forbindelse med reorganiseringen. Fire arbejdsgrupper skal beskrive, analysere og foreslå opgave- og ressourcefordeling til styregruppen, som tager beslutning om hvilken model, der indstilles til endelig vedtagelse i direktionen. På fakultetskontorerne løses primært administrative opgaver inden for studie-, økonomi-, kommunikations- og ph.d.-området, hvorfor fokus særligt vil være på disse fire felter, men arbejdsgrupperne vil komme omkring alle relevante felter.

Leder af kontraktenheden Nina Schjoldager varetager rollen som projektleder for organisationsændringen med chefkonsulent Jacob Glensvang fra EST Fakultetskontor som tæt samarbejdspartner.

På denne side vil du løbende kunne holde dig opdateret med indhold, procesbeskrivelser, tidsplaner, referater af arbejdsgruppernes arbejde mv.