FAQ for studerende

FAQ OM FAKULTETSSAMMENLÆGNINGEN AF HUM OG SAMF TIL ET NYT SSH-FAKULTET

 • +

  01. HVEM HAR BESLUTTET AT LÆGGE HUM OG SAMF SAMMEN?

  Det har AAU’s bestyrelse. Beslutningen er taget efter indstilling fra en enig direktion. Alle dekaner bakker op om beslutningen.

 • +

  02. HVORFOR KAN MAN IKKE BARE STYRKE HUM OG SAMF HVER FOR SIG?

  Fordi sammenlægningen handler om at give det nye SSH-fakultet en størrelse og styrke, der giver bedre mulighed for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser – og dermed markere sig med dagsordensættende indsigter og løsninger på globale udfordringer.

  Universitetet har ikke udsigt til at få tilført flere ressourcer de kommende år, så styrkelsen kan kun lade sig gøre ved at samle de kræfter, vi allerede har på de to fakulteter i en enkelt stærk organisatorisk enhed.

  Derudover vil sammenlægningen give en bedre balance i universitetets organisation, hvor SSH-fakultetet forskningsmæssigt og økonomisk vil kunne matche STEM-fakulteterne.

 • +

  03. FÅR DET NYE SSH-FAKULTET DE SAMME MIDLER, SOM HUM OG SAMF HAR FÅET TIDLIGERE?

  Ja. Fakultetssammenlægningen ændrer ikke ved HUM og SAMF’s samlede økonomi og andel af de statslige bevillinger til forskning og uddannelse. På sigt er det målet, at SSH-fakultetet skal kunne generere ny ekstern forskningsfinansiering. Dette i form af bevillinger fra forskningsråd, fonde mv. til konkrete forskningsprojekter, som vil føre til nye forskningsresultater. Nye forskningsresultater vil kunne bringes i spil i uddannelserne i kraft af uddannelsernes forskningsbasering.

  Det er væsentligt at understrege, at der ikke er tale om en spareøvelse. Målet er at styrke SSH disciplinerne ved at etablere en stærk organisatorisk enhed.

 • +

  04. HVAD BETYDER SAMMENLÆGNINGEN FOR DET FAGLIGE INDHOLD PÅ MIN UDDANNELSE OG FOR ANTALLET AF UNDERVISNINGS OG VEJLEDNINGSTIMER?

  Det er endnu for tidligt at sige, hvilken betydning fakultetssammenlægningen vil få for uddannelsernes faglige indhold. En væsentlig del af sammenlægningsprocessen er at analysere, hvordan nuværende aktiviteter inden for forskning og uddannelse understøtter SSH-fakultetets fremtidige faglige profil, og om nogle faglige områder skal udvikles yderligere eller have en anden tyngde.

  Fakultetssammenlægningen forventes ikke at få betydning for antallet af undervisnings- og vejledningstimer på de enkelte uddannelser. Tilrettelæggelsen af de enkelte uddannelser sker i studienævnene og kvalitetssikres igennem AAU’s kvalitetssikringssystem. En evt. ændring i uddannelsens faglige indhold, jf. ovenfor, vil dog naturligt medføre overvejelser om justeringer i uddannelsernes konkrete tilrettelæggelse. Men det er ikke anderledes end, at tilrettelæggelsen af uddannelserne løbende evalueres og justeres.

  En studerende på AAU har som udgangspunkt ret til at færdiggøre sin uddannelse på den studieordning, som den studerende er indskrevet på, så foretages der ændringer i studieordningerne vil dette som udgangspunkt kun få betydning for fremtidige studerende.

 • +

  05. BETYDER SAMMENLÆGNINGEN AF HUM OG SAMF, AT UNDERVISNINGEN OG DE STUDERENDES PROJEKTRUM FLYTTES FYSISK?

  Det er for tidligt at sige. Undervisning og projektrum flytter allerede rundt i dag, fordi AAU løbende ser på, hvordan vi bedst udnytter vores bygninger, og det er ikke usædvanligt, at enheder eller afdelinger flyttes til nye lokaler. Det kan også blive aktuelt i forbindelse med etableringen af det nye SSH-fakultet.

 • +

  06. BETYDER SAMMENLÆGNINGEN AF HUM OG SAMF, AT DER OGSÅ VIL SKE SAMMENLÆGNINGER ELLER OMORGANISERING AF INSTITUTTERNE PÅ DE TO FAKULTETER?

  Det er der ikke truffet beslutning om endnu. Det vil være en del af den kommende sammenlægningsproces at fastlægge, hvordan det nye SSH-fakultet skal opbygges organisatorisk. SSH-fakultetets konkrete organisering forventes at være på plads omkring oktober 2021.

 • +

  07. VIL ETABLERINGEN AF SSH-FAKULTETET PÅVIRKE ORGANISERINGEN AF UNIVERSITETETS TRE ANDRE FAKULTETER, ENG, TECH OG SUND?

  Som udgangspunkt nej. Det kan dog i den indledende analysefase vise sig, at der er aktiviteter på ENG, TECH og SUND, som mere naturligt hører hjemme på det nye SSH-fakultet.

 • +

  08. BETYDER SAMMENLÆGNINGEN AF HUM OG SAMF, AT DER SKAL LUKKES FORSKNINGSOMRÅDER ELLER UDDANNELSER?

  Det forventes, at hovedparten af de nuværende uddannelser og forskningsaktiviteter på HUM og SAMF flyttes til det nye SSH-fakultet.

  En væsentlig del af sammenlægningsprocessen bliver dog at analysere, hvorvidt nuværende aktiviteter inden for forskning og uddannelse understøtter SSH-fakultetets fremtidige faglige profil.

  Analysen skal efterfølgende drøftes i styregruppen, som har overordnet ansvar for sammenlægningen af HUM og SAMF. Drøftelsen kan føre til konklusioner om, at nogle faglige områder skal udvikles yderligere eller have en anden tyngde. Det kan ikke afvises, at klarlægningen også vil føre til, at forskningsområder eller uddannelser nedlægges. Men det er ikke anderledes end, at hele AAU’s uddannelsesportefølje løbende evalueres og justeres.

  Det er planen, at der vil være en afklaring på dette til oktober.

 • +

  09. KOMMER DER NU TIL AT STÅ NOGET ANDET PÅ MIT EKSAMENSBEVIS?

  Ja. Dimitterer du på din uddannelse efter 1. januar 2022 vil der stå, at du har fået din uddannelse på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet. Men du får stadig den grad og titel, som er knyttet til den uddannelse du tager.

 • +

  10. HVEM SKAL LEDE DET NYE SSH-FAKULTET?

  Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rasmus Antoft fortsætter som dekan for det nye SSH-fakultet.

 • +

  11. HVEM STÅR FOR SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN?

  Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for etableringen af det nye SSH-fakultet. Styregruppen har samtidig ansvar for integrering af SSH- og STEM-kompetencer på AAU’s uddannelser. Styregruppen består af:

  • Rektor Per Michael Johansen
  • Kst. Prorektor Jeppe Emmersen
  • Universitetsdirektør Søren Lund Christiansen
  • Dekan Rasmus Antoft, SAMF
  • Dekan Henrik Halkier, HUM
  • Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENG
 • +

  12. HVILKEN TIDSLINJE ER DER FOR SAMMENLÆGNINGENSPROCESEN?

  AAU’s bestyrelse traf beslutning om sammenlægningen af HUM og SAMF på møde den 5. januar 2021. Umiddelbart herefter blev der nedsat en styregruppe, som fik til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag for Direktionen omkring den konkrete implementering. Styregruppen har valgt at nedsætte en række arbejdsgrupper, som siden marts har arbejdet med dels at afdække uddannelses- og forskningsaktiviteterne på HUM og SAMF og dels at udarbejde en profilbeskrivelse for det fremtidige SSH fakultet.

  Direktionen forventer at sende profilbeskrivelsen i høring i samarbejdsudvalgene og de akademiske råd i september måned. Direktionen forventer at træffe endelig beslutning om fakultetssammenlægningen på møde i oktober 2021.

  Se roadmap for fakultetssammenlægningen Roadmap for fakultetssammenlægningen

 • +

  13. HVORDAN KAN DE STUDERENDE FÅ INDFLYDELSE PÅ FAKULTETSSAMMENLÆGNINGEN

  De studerende er repræsenteret i den arbejdsgruppe i projektet, som har til opgave at udarbejde en profilbeskrivelse for det fremtidige SSH-fakultet. Se yderligere information herom på projektets website. Fakultetssammenlægningen vil desuden blive drøftet i de akademiske råd, hvor de studerende også er repræsenteret.

  Der vil i samarbejde med Studentersamfundet og POLIS ydermere blive afholdt et dialogmøde med de studerende i juni måned samt yderligere et studenterarrangement i august måned. Emnerne, som tages op på møderne fastlægges på baggrund af input fra de studerende.

FAQ Integration af SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne

 • +

  01. HVORFOR ER DET NØDVENDIGT AT INTEGERE STEM- OG SSH-KOMPETENCER I AAU’S UDDANNELSER?

  Det har længe været kendt, at de globale udfordringer nu er så store og komplicerede, at det kræver samarbejde på tværs af discipliner, miljøer og fagområder at løse dem. Derfor er det afgørende, at de studerende både opnår en høj faglighed inden for deres efter fagdomæne, men samtidig tilegner sig evnen til helhedstænkning på tværs af hovedområder.

  Ved i højere grad af integrere SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne, kan vi øge de studerendes evne til at anlægge et helhedsperspektiv på deres faglighed og se ud over eget fagdomæne. Dette gør dem i stand til at samarbejde på tværs af fagområder og bidrage til at løse samfundets standig mere komplicerede udfordringer, som i stigende fordrer tværfaglig tilgang.

 • +

  02. HVORDAN SKAL INTEGRATIONEN AF STEM- OG SSH-KOMPETENCER I AAU’S UDDANNELSER KONKRET SKE?

  Det vil efterårets arbejde afklare. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal tilrettelægge en proces, hvor uddannelserne inddrages. På baggrund af input fra den proces udarbejder arbejdsgruppen et forslag til, hvordan integrationen af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser konkret kan gennemføres.

  Det forventes, at arbejdsgruppen vil foreslå et sæt at principper, som fagmiljøerne kan tage udgangspunkt i, når de træffer beslutning om, hvordan den konkrete model på den enkelte uddannelse skal se ud.

 • +

  03. HVEM DERFINERER, HVILKE STEM- OG SSH-KOMPENTECER, DER SKAL INTEGRETERES I UDDANNELSERNE?

  De er de enkelte studienævn, som i samarbejde med aftagerne definerer hvilke STEM- og SSH-kompetencer, der er relevante for de enkelte uddannelser.

 • +

  04. VIL INTEGRATIONEN AF STEM- OG SSH-UDDANNELSER GÆLDE FOR AAU’S NUVÆRENDE STUDERENDE ELLER KUN FOR KOMMENDE STUDERENDE?

  Som udgangspunkt vil det gælde for kommende studerende. Da modellerne på de enkelte studier endnu ikke er kendt, er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt og hvordan det også bliver aktuelt for nuværende studerende.

FAQ Etableringen af Institute of Advanced Studies in PBL

 • +

  01. HVORFOR VIL AAU ETABLERE EN PBL-ENHED?

  Ideen med at etablere en samlet tværgående forsknings- og undervisningsenhed for PBL er at samle kræfterne, således at forskere og administrativt personale får bedre muligheder for at udveksle viden og efterfaringer. På den måde kan enheden udnytte synergier på tværs af det universitetspædagogiske landskab på AAU og sikre en bedre understøttelse af nybrud inden for PBL, f.eks. i form af megaprojekter eller digitalisering.

  Målet er i sidste ende at opretholde og videreudvikle AAU’s førerposition inden for PBL-forskning og PBL-praksis samt i højere grad at tilpasse læringsmodellen til fremtidens digitalisering og komplekse problemstillinger.