Nyt om projektet

http://infoglue3.portal.aau.dk/infoglueCMS/digitalAssets/1002/1002845_samarbejde-fire-studerende-278x77.jpg

Oplæg om ny PBL-enhed: Institute of Advanced Studies in PBL er sendt i høring

Oplæg om den nye PBL-enhed er efter direktionens tilslutning nu sendt i høring bredt i organisationen. I oplægget præsenterer styregruppen organisering, ambitionsniveau og det økonomiske grundlag for Institute of Advanced Studies. Høringsfasen slutter den 1. juni 2021.

Lagt online: 14.05.2021

Direktionen tilsluttede sig den 5. maj 2021 styregruppens oplæg om organisering, finansieringsprincipper, funktioner og governance-struktur på den nye PBL-enhed, og godkendte dermed, at oplægget blev sendt i bred høring på universitetet. Materialet er sendt i høring i HSU, Akademisk Råd, FSU, institutter og studienævn, SRFI, DSUR og den administrative ledergruppe. Derudover er ledelsen blevet bedt om at orientere de lokale samarbejdsudvalg om oplægget.

I høringsmaterialet kan fremhæves følgende elementer

Ambitionsniveau

1) Ambitionsniveauet om at løfte PBL til AAU-niveau som et fælles anliggende, prioritere forskningsopbygning med henblik på forskningsbaseret undervisning i PBL på hele universitetet, løbende udvikling af læringsmodellen og en rådgivende funktion til ledelsesniveauet.

2) En organisering, hvor forskerne bevarer deres ansættelse i institutterne, men lægger deres PBL-forskningstid i IAS. TAP flyttes permanent ind i IAS.

3) Funktionerne og arbejdsfeltet skal være bredt, således universitetspædagogik også ses i relation til fx digitalisering, SSH/STEM integration, megaprojekter og entrepreneurskab.

4) En governancestruktur, der løfter PBL op på ledelsesniveau, hvor direktionen godkender fælles udviklingsaktiviteter og økonomi for IAS. Der sikres sammenhængskraft og integration af PBL i uddannelsessøjlen ved, at lederen får sæde i DSUR. Direktionen har tidligere truffet beslutning om at direktøren skal have reference til prorektor.

5) Medarbejderne i IAS skal have delearbejdspladser (70%), og PBL-forskere får fysisk arbejdspladser to steder.

Økonomi

6) Finansieringsprincipper, der kan indeholdes i de vedtagne budgetprincipper gældende fra 2022. IAS finansieres via FF- og FU-bidraget. Det vil sige, at lønomkostninger, øvrige driftsomkostninger, bygningsbidrag og udviklingsmidler for IAS indregnes som en del af henholdsvis FF- og FU-bidraget. Støttefunktionerne finansieres via FF-bidraget og faglige aktiviteter via FU-bidraget.

7) Der ønskes ph.d.-program og gæsteprogram (visiting professors). Der afsættes midler til et ph.d.-program med princippet 1/3 AAU-finansiering – 2/3 ekstern finansiering. Gæsteprogrammer finansieres via grants/fonde.

Videre proces

8) Efter direktionsbeslutning 28. juni 2021 igangsættes implementeringsfasen med bl.a. indmelding fra institutterne om, hvilke videnskabelige og administrative medarbejdere, der kontraktligt vil kunne indgå i IAS under forudsætning, at de kan bidrage til PBL-forskning og pædagogisk udvikling. Ligeledes den konkrete afdækning af økonomi for de indmeldte medarbejdere med henblik på udarbejdelse af budget. Der påbegyndes rekrutteringen af en direktør begyndende med en profilbeskrivelse

Deadline primo juni

Der er deadline på høringssvar den 1. juni, hvorefter de fremlægges styregruppen for projektet.

Ifølge proces- og tidsplanen er det direktionens ambition at kunne træffe endelig beslutning om de overordnede strukturer den 28. juni 2021.

Læs oplæg PBL-enhed hørigsproces

Se PBL-præsentation høringsmateriale