FAQ Om integration af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser

 • +

  01. Hvem har besluttet, at STEM- og SSH-kompetencer skal integreres i AAU’s uddannelser?

  Det har AAU’s direktion. Alle direktionsmedlemmer bakker op om beslutningen.

 • +

  02. Hvorfor er det nødvendigt at integrere STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser?

  Det har længe været kendt, at de globale udfordringer nu er så store og komplicerede, at det kræver samarbejde på tværs af discipliner, miljøer og fagområder for at løse dem. Derfor er det afgørende, at de studerende både opnår en høj faglighed inden for deres eget fagdomæne, men samtidig tilegner sig evnen til helhedstænkning på tværs af hovedområder.

  Ved i højere grad at integrere SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne, kan vi øge de studerendes evne til at anlægge et helhedsperspektiv på deres faglighed og se ud over eget fagdomæne. Dette gør dem i stand til at samarbejde på tværs af fagområder og bidrage til at løse samfundets stadig mere komplicerede udfordringer, som i stigende grad fordrer en tværfaglig tilgang.

 • +

  03. Skal integrationen af STEM- og SSH-kompetencer ske på alle AAU’s uddannelser?

  Ja, integrationen af STEM- og SSH-kompetencer skal ske på alle uddannelser på alle hovedområder. Der kan dog være få undtagelser, hvor det ikke vil være relevant, ligesom EVU-området er undtaget.

 • +

  040. Hvem definerer hvilke STEM- og SSH-kompetencer, der skal integreres i uddannelserne?

  Det er de enkelte studienævn, som i samarbejde med aftagerne definerer hvilke STEM- og SSH-kompetencer, der er relevante for de enkelte uddannelser.

 • +

  05. Hvordan skal integrationen af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser konkret ske?

  Det vil efterårets arbejde afklare. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal tilrettelægge en proces, hvor fagmiljøerne inddrages. På baggrund af input fra den proces udarbejder arbejdsgruppen et forslag til, hvordan integrationen af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser konkret kan gennemføres.

  Det forventes, at arbejdsgruppen vil foreslå et sæt principper, som fagmiljøerne kan tage udgangspunkt i, når de træffer beslutning om, hvordan den konkrete model på den enkelte uddannelse skal se ud.

  Arbejdsgruppen refererer til den samme styregruppe, som er ansvarlig for sammenlægningen af HUM og SAMF, og som består af

  • Rektor Per Michael Johansen
  • Prorektor
  • Dekan Rasmus Antoft, SAMF
  • Dekan Henrik Halkier, HUM
  • Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENG
  • Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
 • +

  06. Betyder integrationen af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser, at forskere skal undervise på andre fakulteter end deres eget?

  Ja. Det sker allerede i betydeligt omfang i dag.

 • +

  07. Hvornår skal integrationen af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser være gennemført?

  Det er for tidligt at sige noget om. Udviklingsarbejdet starter op efter sommerferien 2021, og her vil der blive udarbejdet en nærmere tidsplan for implementeringen.

 • +

  08. Vil integrationen af STEM- og SSH-uddannelser gælde for AAU’s nuværende studerende eller kun for kommende studerende?

  Som udgangspunkt vil det gælde for kommende studerende. Da modellerne på de enkelte studier endnu ikke er kendt, er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt og hvordan det også bliver aktuelt for nuværende studerende.

Tidsplan for integration af STEM- og SSH-kompetencer i AAU’s uddannelser

Rektoratet har besluttet at udskyde arbejdet med integration af SSH og STEM i uddannelserne til ansættelsen af en ny prorektor for uddannelse.

Arbejdet med uddannelsesmodellen forventes således først påbegyndt efter sommeren 2021.

 

FAQ On the integration of STEM and SSH competences in AAU study programmes

 • +

  01. Who decided that STEM and SSH competences be integrated in AAU study programmes?

  The AAU Executive Management decided this. All members of the Executive Management support the decision.

 • +

  02. Why is it necessary to integrate STEM and SSH competences in AAU study programmes?

  It has long been known that global challenges are now so great and complex that solving them requires collaboration across disciplines, environments and areas of expertise. Therefore, it is essential that students not only achieve a high level of academic competence in their own subject domain, but also acquire the ability to think holistically across the main areas.

  By integrating SSH and STEM competences more closely in the study programmes, we can increase students' ability to take a holistic view of their academic competence and look beyond their own subject domain. This enables them to work across disciplines and help solve society's increasingly complex challenges that increasingly require an interdisciplinary approach.

 • +

  03. Should the integration of STEM and SSH competences take place in all AAU study programmes?

  Yes, the integration of STEM and SSH competences must take place in all study programmes in all main areas. However, there may be a few exceptions where this will not be relevant; for example, the area of continuing and further education is exempt.

 • +

  040. Who defines which STEM and SSH competences will be integrated in the study programmes?

  The individual study boards in conjunction with prospective employers define which STEM and SSH competencies are relevant to each programme.

 • +

  05. How will the integration of STEM and SSH competences take place in all AAU study programmes?

  The work this fall will clarify this. A working group will be set up to organise a process involving the academic environments. Based on input from that process, the working group prepares a proposal on how to implement the integration of STEM and SSH competences in AAU's study programmes.

  It is expected that the working group will propose a set of principles that the academic environments may use when deciding on the specific model for each programme.

  The working group reports to the same steering committee responsible for the merger of HUM and SAMF, which consists of:

  • Rector Per Michael Johansen
  • Prorector
  • Dean Rasmus Antoft, SAMF
  • Dean Henrik Halkier, HUM
  • Dean Mogens Rysholt Poulsen, ENG
  • University Director Søren Lind Christiansen
 • +

  06. Does the integration of STEM and SSH competences in AAU study programmes mean that researchers have to teach in faculties other than their own?

  Yes. This is already happening to a considerable extent today.

 • +

  07. When will the integration of STEM and SSH competences in AAU's programmes be completed?

  It is too early to say. The development project starts after the summer holiday 2021, and a timeline for the implementation of the project will be ready at that time.

 • +

  08. Will the integration of STEM and SSH programmes apply to AAU's current students or only to prospective students?

  The plan is that this will apply to prospective students. Since the models for the individual programmes are not yet known, it is too early to say whether and how this integraton will also be relevant for current students.