FAQ om sammenlægningen af HUM og SAMF til et nyt SSH-fakultet

 • +

  01. Hvem har besluttet at lægge HUM og SAMF sammen?

  Det har AAU’s bestyrelse. Beslutningen er taget efter indstilling fra en enig direktion. Alle dekaner bakker op om beslutningen.

 • +

  02. Hvorfor kan man ikke bare styrke HUM og SAMF hver for sig?

  Fordi sammenlægningen handler om at give det nye SSH-fakultet en størrelse og styrke, der giver bedre mulighed for at udvikle fremtidens forskningsområder og uddannelser – og dermed markere sig med dagsordensættende indsigter og løsninger på globale udfordringer.

  Universitetet har ikke udsigt til at få tilført flere ressourcer de kommende år, så styrkelsen kan kun lade sig gøre ved at samle de kræfter, vi allerede har på de to fakulteter i en enkelt stærk organisatorisk enhed.

  Derudover vil sammenlægningen give en bedre balance i universitetets organisation, hvor SSH-fakultetet forskningsmæssigt og økonomisk vil kunne matche STEM-fakulteterne.

 • +

  03. Får det nye SSH-fakultet de samme midler, som HUM og SAMF har fået tidligere?

  Ja. På sigt er det desuden målet, at SSH-fakultetet skal kunne generere ny ekstern forskningsfinansiering.

 • +

  04. Hvis det handler om at styrke humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og uddannelse, hvorfor øger I så ikke budgettet til det nye SSH-fakultet?

  Fordi styrkelsen ikke må ske på bekostning af andre forskningsområder. Universitetet har ikke udsigt til at få tilført flere ressourcer de kommende år. Derfor handler det om at finde ud af, hvordan vi udnytter de ressourcer, vi allerede har, på bedst mulige måde.

 • +

  05. Betyder etableringen af et nyt styrket SSH-fakultet, at der vil blive flyttet midler fra AAU’s tre andre fakulteter, ENG, TECH og SUND?

  Nej. Etableringen af SSH-fakultetet indebærer som udgangspunkt ikke, at der flyttes midler fra ENG, TECH og SUND.

 • +

  06. Betyder sammenlægningen af HUM og SAMF, at der også vil ske sammenlægninger eller omorganisering af institutterne på de to fakulteter?

  Det er der ikke truffet beslutning om endnu. Det vil være en del af den kommende sammenlægningsproces at fastlægge, hvordan det nye SSH-fakultet skal opbygges organisatorisk. SSH-fakultetets konkrete organisering forventes behandlet på direktionsmødet den 6.oktober 2021.

 • +

  07. Vil etableringen af SSH-fakultetet påvirke organiseringen af universitetets tre andre fakulteter, ENG, TECH og SUND?

  Nej. Kortlægningen af SSH-aktiviteter på universitetet er afsluttet. Styregruppen for fakultetssammenlægningen har besluttet, at afdækningen ikke giver anledning til at flytte uddannelses- og forskningsaktiviteter mellem ENGINEERING, TECH og SUND samt det nye SSH-fakultet.

 • +

  08. Betyder sammenlægningen af HUM og SAMF, at der skal lukkes forskningsområder eller uddannelser?

  Det forventes, at hovedparten af de nuværende uddannelser og forskningsaktiviteter på HUM og SAMF flyttes til det nye SSH-fakultet.

  En væsentlig del af sammenlægningsprocessen bliver dog at analysere, hvorvidt nuværende aktiviteter inden for forskning og uddannelse understøtter SSH-fakultetets fremtidige faglige profil. Denne vurdering foretages af en intern arbejdsgruppe.

  Analysen skal efterfølgende drøftes i styregruppen, som har overordnet ansvar for sammenlægningen af HUM og SAMF. Drøftelsen kan føre til konklusioner om, at nogle faglige områder skal udvikles yderligere eller have en anden tyngde. Det kan ikke afvises, at klarlægningen også vil føre til, at forskningsområder eller uddannelser nedlægges. Men det er ikke anderledes end, at hele AAU’s uddannelsesportefølje løbende evalueres og justeres.

  Det er planen, at der vil være en afklaring på dette til sommer.

 • +

  09. Betyder sammenlægningen af HUM og SAMF, at der skal flyttes medarbejdere mellem fakulteter eller institutter?

  Ja, det vil som følge af ovennævnte analyse af forskningsområder og uddannelser være nødvendigt at flytte medarbejdere mellem fakulteter og institutter. Omfanget afhænger af, hvordan analysefasen falder ud. Omplacering af medarbejdere vil ske i en proces, hvor både medarbejderen, tillidsrepræsentanter og relevante samarbejdsfora vil blive inddraget.

 • +

  10. Betyder sammenlægningen af HUM og SAMF, at der skal ske afskedigelser?

  Det er ikke målet for sammenlægningen. Men at alt bliver status quo er ikke sandsynligt. Det kan under sammenlægningsprocessen vise sig, at nogle faglige områder har for mange ressourcer, mens andre har for få, ligesom der kan opstå nye opgaver, mens andre kan falde bort. Hvorvidt dette vil medføre et behov for personaletilpasninger forventes at være afklaret i efteråret 2021.

  Der har vist sig behov for tilpasninger og omplacering af personale i dekansekretariaterne på HUM og SAMF, og en proces herfor blev drøftet i HSU 5. januar og 17.februar. De involverede medarbejdere er blevet orienteret.

 • +

  11. Betyder sammenlægningen af HUM og SAMF, at nogle medarbejdere skal flytte fysisk?

  Det er for tidligt at sige. Medarbejdere flytter allerede rundt i dag, fordi AAU løbende ser på, hvordan vi bedst udnytter vores bygninger, og det er ikke usædvanligt, at enheder eller afdelinger flyttes til nye lokaler. Det kan også blive aktuelt i forbindelse med etableringen af det nye SSH-fakultet.

 • +

  12. Hvad skal der ske med dekansekretariaterne på HUM og SAMF?

  Dekansekretariaterne på HUM og SAMF lægges sammen til et enkelt nyt dekansekretariat for SSH-fakultetet. Der har i den forbindelse været behov for tilpasninger og omplaceringer af personale (se også spørgsmål 10).

 • +

  13. Hvordan vil institutsekretariaterne blive berørt af sammenlægningen af HUM og SAMF?

  Det afhænger af den fremtidige organisering af SSH-fakultetet, som forventes drøftet på direktionsmødet 6. oktober 2021.

 • +

  14. Hvem skal lede det nye SSH-fakultet?

  Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rasmus Antoft fortsætter som dekan for det nye SSH-fakultet.

 • +

  15. Hvad skal der ske med dekan på Det Humanistiske Fakultet Henrik Halkier?

  Henrik Halkiers åremålsansættelse som dekan for HUM udløber i efteråret 2021, og han går derefter tilbage til sit professorat. Han vil også stå til rådighed for rektoratet til at løse særlige opgaver.

 • +

  16. Hvem bliver prodekaner på det nye SSH-fakultet?

  Dekanatet er udnævnt.

  • Prodekan for EVU og Vidensamarbejde bliver Anette Therkelsen, som pt. er ansat som prodekan for forskning ved Det Humanistiske Fakultet
  • Prodekan for uddannelse bliver Malene Gram, som pt. er ansat som prodekan for uddannelse ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Prodekan for forskning bliver Søren Kristiansen, som pt. er ansat som prodekan for forskning ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Læs mere på update

 • +

  17. Hvem står for sammenlægningsprocessen?

  Der er nedsat en styregruppe, som har det overordnede ansvar for etableringen af det nye SSH-fakultet. Styregruppen har samtidig ansvar for integrering af SSH- og STEM-kompetencer på AAU’s uddannelser. Styregruppen består af

  • Rektor Per Michael Johansen
  • Konst. Prorektor for uddannelse Jeppe Emmersen
  • Dekan Rasmus Antoft, SAMF
  • Dekan Henrik Halkier, HUM
  • Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENG
  • Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
 • +

  18. Hvordan kan medarbejderne få indflydelse på sammenlægningsprocessen?

  Styregruppen har etableret fire arbejdsgrupper med repræsentanter for både ledelse, medarbejdere og studerende, som skal varetage nærmere beskrevne opgaver. Det vil bl.a. dreje sig om analyse af forskningsaktiviteter i forhold til den faglige profil, kortlægning af uddannelser i forhold til den faglige profil, det nye fakultets organisering, økonomi og lignende. Se nyhedsartikel.

  Derudover vil der være involverende aktiviteter i form af seminarer og workshops for ledelse, medarbejdere og studerende på HUM og SAMF.

  Der vil også være drøftelser i samarbejdsudvalgene, institutrådene, de akademiske råd og lignende fora.

 • +

  19. Hvem kan jeg henvende mig til, hvis jeg har spørgsmål om sammenlægningsprocessen eller om min egen situation?

  Du kan tale med din egen leder, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til egne opgaver eller din arbejdssituation i det hele taget. På dette websted (https://www.organisationsudvikling.aau.dk) vil du også kunne læse om og følge processen.

FAQ - On the merger of HUM and SAMF into a new SSH faculty

 • +

  01. Who decided to merge HUM and SAMF?

  The AAU University Board. The decision was made on the recommendation of a unanimous Executive Management. All deans support the decision.

 • +

  02. Why can't we just strengthen HUM and SAMF separately?

  Because the merger is about giving the new SSH faculty a size and strength that provide better opportunities to develop the research areas and study programmes of the future – and thus mark the new SSH faculty as a one that provides agenda-setting insights and solutions to global challenges.

  The university has no prospect of more resources in the coming years, so any strengthening can only be done by pooling the strengths we already have in the two faculties into a single, strong organisational unit.

  In addition, the merger will provide better balance in the university's organisation where the SSH faculty will be able to match STEM faculties in terms of research and finances.

 • +

  03. Will the new SSH faculty receive the same funding that HUM and SAMF have received in the past?

  Yes. In the long term, the aim is also for the SSH faculty to be able to generate new external research funding.

 • +

  04. If this is about strengthening humanities and social science research and education, why don't we increase the budget for the new SSH faculty?

  Because any strengthening must not be at the expense of other research areas. The university has no prospect of more resources being added in the coming years. That is why it is a question of figuring out how to make the best use of the resources we already have.

 • +

  05.Does the establishment of a new, stronger SSH faculty mean that funds will be shifted from AAU's three other faculties, ENG, TECH and SUND?

  No. At this point, the establishment of the SSH faculty does not involve shifting funds from ENG, TECH and SUND.

 • +

  06. Does the merger of HUM and SAMF mean that there will also be mergers or reorganisation of the departments of the two faculties?

  No decision has been made yet. Part of the merger process will be to determine the organisational structure of the new SSH faculty. The specific organisation of the SSH faculty is expected to be discussed by the Executive Management on 6 October 2021.

 • +

  07. Will the establishment of the SSH faculty affect the organisation of the university's three other faculties, ENG, TECH and SUND?

  No. The mapping of SSH-activities is finished. The Steering Committee has decided that the mapping did not result in moving educational or research activities between ENGINEERING, TECH and SUND and the new SSH-faculty.

 • +

  08. Does the merger of HUM and SAMF mean that research areas or study programmes will be closed?

  The expectation is that the majority of the current education and research activities at HUM and SAMF will be transferred to the new SSH faculty.

  However, a significant part of the merger process will be to analyse whether current research and education activities support the future academic profile of the SSH faculty. This assessment is being done by an internal working group.

  This analysis will then be discussed in the steering committee that has the overall responsibility for the merger of HUM and SAMF. The discussion may lead to conclusions that some areas need to be further developed or be given a different weight. It cannot be denied that the analysis will also lead to the closure of research areas or study programmes. However, this is no different from the ongoing evaluation and adjustment of the entire AAU programme portfolio.

  The plan is that there will be clarification on this in the summer.

 • +

  09.Does the merger of HUM and SAMF mean that staff members will be moved between faculties or departments?

  Yes, as a result of the above-mentioned analysis of research areas and study programmes, it will be necessary to move staff between faculties and departments. The extent depends on how the analysis phase unfolds. Any transfer of staff members will take place in a process that involves the staff member, union representative and relevant consultation forums.

 • +

  10.Does the merger of HUM and SAMF mean that there will be dismissals?

  That is not the goal of the merger. But it is also not likely that everything will remain status quo. During the merger process, it may become evident that some academic areas have too many resources, while others have too few, just as new tasks may arise, while others may be discontinued. Whether this will result in a need for staff adjustments is expected to be clarified in autumn 2021.

  The dean’s offices at HUM and SAMF needed staff adjustments and staff transfer. A further process was therefore discussed in the Main Joint Consultation Committee on 5 January and 17 February. The staff involved are already informed.

 • +

  11. Does the merger of HUM and SAMF mean that some staff members have to physically move?

  It's too early to tell. Staff members are already moving around today because AAU is continuously looking at how to best use our buildings, and it is not unusual for units or departments to be moved to new premises. This may also be relevant with the establishment of the new SSH faculty.

 • +

  12. What will happen to the dean’s offices at HUM and SAMF?

  The dean’s offices at HUM and SAMF will be merged into a single new dean’s office for the SSH faculty. In this context there was a need for staff transfers and staff adjustments (see also question 10).

 • +

  13. How will the department secretariats be affected by the merger of HUM and SAMF?

  This depends on the future organisation of the SSH faculty, which will be discussed at the Executive Management meeting on 6 October 2021.

 • +

  14. Who will head the new SSH faculty?

  Dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rasmus Antoft fortsætter som dekan for det nye SSH-fakultet.

 • +

  15. What will happen to Henrik Halkier, Dean of the Faculty of Humanities?

  Henrik Halkier's term as dean of HUM expires in the autumn of 2021, and he then returns to his professorship. He will also be available to the rectorate for specific tasks.

 • +

  16. Who will be the pro-deans of the new SSH faculty?

  The pro-deans have been appointed.

  • Anette Therkelsen, currently Pro-dean for Research at the Faculty of Humanities, is Pro-dean for Continuing Education and Knowledge Collaboration.
  • Malene Gram, currently Pro-dean for Education at the Faculty of Social Sciences, is Pro-dean for Education.
  • Søren Kristiansen, currently Pro-dean for Research at the Faculty of Social Sciences, is Pro-dean for Research.
 • +

  17. Who is in charge of the merger process?

  A steering committee has been set up with overall responsibility for the establishment of the new SSH faculty. The steering committee is also responsible for integrating SSH and STEM competences in AAU study programmes. The steering committee consists of:

  • Rektor Per Michael Johansen
  • Konst. Prorektor for uddannelse Jeppe Emmersen
  • Dekan Rasmus Antoft, SAMF
  • Dekan Henrik Halkier, HUM
  • Dekan Mogens Rysholt Poulsen, ENG
  • Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
 • +

  18. How can staff members influence the merger process?

  The steering committee has set up four working groups with representatives from management, staff and students to carry out detailed tasks. These will include analysing research activities in relation to the academic profile, mapping programmes in relation to the academic profile, and determining the organisation, finances and the like for the new SSH faculty.
  See the webpages for the working groups for more information.

  In addition, there will be involving activities in form of seminars and workshops for management, staff and students from HUM and SAMF.

  There will also be discussions in the consultation committees, the department councils, the academic councils and similar forums.

 • +

  19. Who can I turn to if I have questions about the merger process or my own situation?

  You can talk to your own manager if you are at all unsure about how to deal with your own tasks or your work situation. On this website www.organisationsudvikling.aau.dk, you will also be able to read about and follow the process.