Nyt om projektet

foto: Lars Horn

Kommissorium og arbejdsgrupper på plads for nyt SSH-fakultet

Arbejdet med at gøre organisationen klar til etableringen af et nyt SSH-fakultet er i fuld gang. Efter godkendelse af projektets kommissorium er fire nye arbejdsgrupper nu nedsat. Foråret byder desuden på flere involverende aktiviteter for både medarbejdere, ledere og studerende.

Lagt online: 05.03.2021

Direktionen præsenterede i starten af det nye år ambitionerne bag sammenlægningen af Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det nye SSH-fakultet - Social Science & Humanities - skal efter planen åbne i januar 2021. 

Sammenlægningen skal styrke universitetets tværvidenskabelige fundament, så AAU kan blive en endnu mere væsentlig spiller i arbejdet med at løse nogle af fremtidens globale samfundsmæssige udfordringer, hvor også humanistiske og samfundsvidenskabelige vinkler skal tænkes ind for at finde de mest optimale løsninger. Her er et robust SSH-fakultet en hjørnesten.

”Jeg vil gerne invitere medarbejdere, ledelse og studerende med om bord i denne spændende og udfordrende proces, som det er at skabe et Aalborg Universitet, der udbygger sin position som nogle af de bedste til at levere viden for verden”, siger rektor Per Michael Johansen.

 

Arbejdsgrupper er nedsat

Siden offentliggørelsen af beslutningen i januar har både styregruppe og projektgruppe arbejdet med at forberede projektet, etablere arbejdsgrupper og få kommissorier på plads.

”Når vi som ledelse beslutter at forandre organisationen, vil der ofte være forskellige vurderinger af, hvordan processen skal gribes an. I realiteten kan en så kompleks og betydningsfuld proces tilrettelægges på mange forskellige måder - hvert scenarie med sine fordele og ulemper. Vi har som ledelse taget stilling og har valgt den tilgang, vi vurderer er bedst for flest. Og en tilgang, der samtidig gør det muligt at opfylde ambitionen om et fremtidssikret AAU”, udtaler rektor Per Michael Johansen.

 

Omfattende opgave

Kommissorierne er nu alle blevet godkendt. Der er ligeledes blevet arbejdet målrettet mod at få tilrettelagt processen, så den bliver både meningsfuld, effektiv og så involverende som mulig.

”En omorganisering af denne kaliber er en stor mundfuld for både medarbejdere, ledelse og studerende. Det kræver et stort maskineri og en fælles indsats fra alle for at få kabalen til at gå op. Forandringerne kan i perioder påvirke enkelte medarbejdere og afdelinger og betyde ekstra opgaver, eller når det af hensyn til opgaven er nødvendigt at flytte ressourcer. Der vil komme bump på vejen - men forandringerne er vigtige og nødvendige skridt for at styrke Aalborg Universitet”, udtaler rektor Per Michael Johansen.
 

Foråret byder på involverende aktiviteter

Planen er den, at der i løbet af foråret vil blive afviklet flere aktiviteter i form af seminarer, workshops og café-møder for ledere, medarbejdere og studerende. Aktiviteterne skal hver især behandle et afgrænset tema.

”Et af de første skridt i processen er at få profilbeskrivelsen på plads. For at opnå de bedst mulige organisatoriske løsninger i forbindelse med sammenlægningen er input fra både medarbejdere, ledere og studerende af afgørende betydning. Jeg ser derfor meget frem til, at vi i forbindelse med forårets fælles drøftelser på seminarer og på cafemøder kan blive klogere på både potentialer, udfordringer og løsningsmuligheder”, udtaler dekan Rasmus Antoft.

 

Fire arbejdsgrupper er på plads

Det er besluttet at nedsætte fire arbejdsgrupper i forbindelse med etableringen af det nye SSH-fakultet.
 

1: Arbejdsgruppe vedr. afdækning af uddannelsesportefølje

Uddannelsesgruppens opgave er at etablere et overblik over de forskellige SSH-uddannelser. Gruppen skal også foretage en afgrænsning i forhold til SSH-uddannelser på TEC/ENGINEERING/SUND i samarbejde med relevante dekaner og institutledere. Der skal udarbejdes en beskrivelse af uddannelsernes faglige indhold samt forskningsdækning (miljøer og fagområder) og etableres et overblik over uddannelsernes centrale nøgletal for kvalitet. Uddannelsesgruppen skal også sikre faglig kvalificering af arbejdsgruppens arbejde, herunder høring af institutledere.

sammensætning af arbejdsgruppen

Prodekan for uddannelse Malene Gram, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Formand)
Prodekan for uddannelse Falk Heinrich, Det Humanistiske Fakultet
Prodekan for uddannelse Jakob Stoustrup, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Studieleder, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Viceinstitutleder og studieleder Tom Nyvang, Institut for Kommunikation og Psykologi
Fuldmægtig Sara Marie Jensen, Studieservice (observatør)

2: Arbejdsgruppe vedr. afdækning af SSH-forskningsporteføljen

Forskningsporteføljegruppen skal etablere et overblik over de forskellige SSH-forskningsområder (miljøer og fagområder) og deres organisering i forskningsgrupper, centre og institutter (alle fakulteter). Gruppen skal også identificere centrale snitflader mellem beslægtede SSH forskningsområder, som i dag er organisatorisk placeret på forskellige institutter, og skabe overblik over forskningsområdernes publicering og hjemtag. Forskningsgruppen skal sikre faglig kvalificering af arbejdsgruppens arbejde; herunder høring af institutledere.

sammensætning af arbejdsgruppen

Prodekan for forskning Anette Therkelsen, Det Humanistiske Fakultet (Formand)

Prodekan for forskning Søren Kristiansen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Prodekan for forskning John K. Pedersen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Institutleder Keld Thorgaard, Institut for Kultur og læring
Viceinstitutleder el. forskningskoordinator, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 

3: Arbejdsgruppen vedr. SSH-profilbeskrivelse

Profilgruppen skal afsøge SSH i nationale og internationale forsknings- og innovationsprogrammer (fx EU’s rammeprogram Horizon Europe, Innovationsfonden). Gruppen skal også indsamle og sammenfatte analyser, rapporter mv. om arbejdsmarkedets efterspørgsel på SSH- og STEM-kompetencer i uddannelserne samt planlægge og gennemføre involverende aktiviteter i form af seminarer, workshops, ”caféer” for ledere, medarbejdere og studerende. Aktiviteterne skal hver især behandle et afgrænset tema.

Profilgruppen skal desuden udarbejde profilbeskrivelse for SSH-fakultetet med afsæt i ”AAU position” (AAU’s kommende strategi). Profilbeskrivelsen skal bl.a. forholde sig til emnerne: Globale samfundsmæssige udfordringer, bæredygtighed, tværvidenskab, digitalisering og kvalitet i forskning og uddannelse.

Gruppen skal ligeledes beskrive fremtidig forsknings- og uddannelsesportefølje med afsæt i profilbeskrivelsen.

sammensætning af arbejdsgruppen

Dekan Rasmus Antoft, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (formand)
Institutleder Mikael Vetner, Institut for Kommunikation og psykologi
Institutleder, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Institutleder, Det Tekniske Fakultet for IT og Design eller Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Professor David Budtz Pedersen, Institut for Kommunikation og Psykologi
Professor Antje Gimler, Institut for Kultur og Læring
VIP-repræsentant, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
TAP, AAU-Innovation (observatør)
 

4: Arbejdsgruppen vedr. administrativ implementering ift. etablering af SSH-fakultet

Denne arbejdsgruppe skal forberede og gennemføre en effektiv administrativ implementering af fakultetssammenlægningen - særligt i relation til Økonomi, Studieadministration, HR, IT og Bygninger. Gruppen skal bistå styregruppen i forhold til at afdække projektets implikationer, herunder juridiske, økonomiske og personalemæssige forhold.

sammensætning

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen (formand)
Repræsentant fra Økonomiafdelingen
Repræsentant fra Studieservice
Repræsentant fra HR-afdelingen
Repræsentant fra Campus Service
Repræsentant fra ITS

Ud over de fire nævnte arbejdsgrupper kommer der også en arbejdsgruppe vedr. integrationen af SSH- og STEM-kompetencer, som dog afventer ansættelse af ny prorektor.
 

Fælles underudvalg på HUM og SAMF

På HUM og SAMF har man besluttet at etablere et fælles underudvalg til de nuværende samarbejdsudvalg (FSU), som kan behandle opgaver på tværs af udvalgene i relation til implementeringen af SSH-fakultetet, fx samarbejde og trivsel. Der er også repræsentation fra arbejdsmiljøorganisationen i udvalget.

 

Fakta om projektet

Styregruppen består af følgende personer

Rektor Per Michael Johansen (formand)
Konstitueret prorektor for uddannelse Jeppe Emmersen
Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen
Dekan Rasmus Antoft
Dekan Henrik Halkier
Dekan Mogens Rysholt Poulsen

Procesplan med milepæleIllustration: Projektets roadmap og milepæle med vigtige datoer.

Læs mere om baggrunden for projektet: